Logo H15 Palace

Regulamin

  1. Pokoje i apartamenty wynajmowane są na doby. Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu podczas rezerwacji, przyjmuje się że została dokonana na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godziny 10:00 w dniu wymeldowania. Pracownicy Recepcji uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych jednostek.
  2. Nieopuszczenie apartamentu do godziny 12:00 w dniu wymeldowania, bez zgłoszenia tego w Recepcji traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Opłata za dodatkowy okres pobytu zostanie naliczona w oparciu o ceny obowiązujące w dniu przedłużenia.
  3. Gość nie może przekazać pokoju / apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane w H15 Palace mogą przebywać gościnnie w apartamencie od godz. 7:00 do godz. 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w apartamencie po godz. 22:00 równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez najmującego na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej według pełnych cen, obowiązujących w dniu dokwaterowania. Pracownicy Recepcji odmówią dokwaterowania dodatkowej osoby do apartamentu, w którym zakwaterowana jest już maksymalna ilość osób.
  4. H15 Palace ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu, profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług, sprzątanie i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń w ustalonym wraz z Gościem zakresie. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły zostać usunięte hotel dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
  5. Na życzenie Gościa Recepcja świadczy nieodpłatnie usługę przechowania bagażu; H15 Palace może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
  6. H15 Palace ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność H15 Palace z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. H15 Palace zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wyżej wymienionych przedmiotów w depozyt, jeśli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość lub wymiary.
  7. W pokojach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług H15 Palace nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób przebywających w obiekcie.
  8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych H15 Palace, które powstały z jego winy lub z winy osób odwiedzających. Gość ma obowiązek zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  9. We wszystkich pokojach / apartamentach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Naruszenie tego zakazu może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążenie Gościa opłatą dodatkową w wysokości 1500 PLN na pokrycie kosztów prania tkanin, odświeżania apartamentu oraz wyłączenia go z wynajmu.
  10. H15 Palace może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin lub w inny sposób uczynił uciążliwym korzystanie z usług H15 Palace przez inne osoby.